Jüri Nutilaod 27.05.2022 General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine


ELECTRONIC VOTING BALLOT / ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL

FOR VOTING ON THE DRAFT RESOLUTIONS PREPARED IN RESPECT TO THE ITEMS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF JÜRI NUTILAOD OÜ, TAKING PLACE ON 27th of MAY 2022 / JÜRI NUTILAOD OÜ 27. MAIL 2022. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS

Name, Behalf of Who You are voting / Nimi, kelle nimel annad häält

Voting Code / Hääletamiskood

Approve the Annual Report of the Financial Year 2021 / Kinnitada 2021. aasta majandusaasta aruanne

Approve the Statement of Profit or Loss 01.10.2021-31.03.2022 / Kinnitada perioodi 01.10.2021-31.03.2022 kasumiaruanne

Distribution of Profits / Kasumi jaotamine

To approve the following decisions on profit:

(i) to approve a loss of EUR 39 774 for the financial year 2021;
(ii) to approve the Statement of Profit or Loss of 01.10.2021-31.03.2022 with a total net profit of 10,618 euros;
(ii) to pay a total of 7,840.00 euros in dividends from the net profit of 01.10.2021-31.03.2022 to shareholders, which is 1.00 euros for every 1,000 euros invested [in addition, Jüri Nutilaod OÜ will pay income tax in the amount of 1960.00 euros];
- shareholders entered in the list of shareholders are entitled to dividends on 27 May 2022 at 16.00;
- shareholders Baltic Business Investments OÜ (reg code 16073627) and MEWE CAP OÜ (reg code 16082201) are not entitled to dividends in accordance with the shareholders' agreement;
- dividends will be paid to the shareholders no later than June 3rd, 2022, by transferring the corresponding amount to the shareholder's IBAN account, which the shareholder listed at the subscription application of the shares.

Võtta vastu järgmised otsused kasumi osas:

(i) kinnitada 2021. aasta majandusaasta kahjum 39 774 eurot;
(ii) kinnitada 01.10.2021-31.03.2022 kasumiaruanne puhaskasum kokku 10 618 eurot;
(ii) maksta 01.10.2021-31.03.2022 perioodi puhaskasumist osanikele dividendidena välja kokku 7840,00 eurot, mis on 1,00 eurot iga investeeritud 1000 euro kohta [lisaks tasub Jüri Nutilaod OÜ tulumaksu summas 1960,00 eurot];
- õigus dividendidele on 27. mail 2022. aastal kell 16.00 osanike nimekirja kantud osanikel;
- dividendidele pole õigust vastavalt osanike lepingule osanikel Baltic Business Investments OÜ (reg kood 16073627) ja MEWE CAP OÜ (reg kood 16082201);
- dividendid makstakse osanikele välja hiljemalt 3. juunil 2022. aastal, kandes vastava summa osaniku arvelduskontole mille osanik avaldas osade märkimisavalduses.

Approve Jüri Nutilaod OÜ 01.04.2022-31.03.2023 Budget / Kinnitada Jüri Nutilaod OÜ 01.04.2022-31.03.2023 eelarve

Solar park / Päikesepark

To approve the following decisions on Solar park:

Allow the Management Board to take a loan from LHV Bank in the amount of 33,000 euros to buy a solar panels and to make a total investment in the amount of up to 45,000
euros.
- The terms and conditions of LHV's offer are: interest rate: 3.50% (+ 6-month Euribor); Contract: EUR 165; loan schedule: 5-year annuity schedule based on a 10-year schedule [monthly payment: approx. 327 EUR].
- LHV loan is secured by a mortgage on real estate at Aleviku põik 6, Jüri borough (the mortgage amount is 1.3x loan amount).

Võtta vastu järgmised otsused päikesepargi osas:

Lubada juhatusel võtta päikesepargi loomiseks LHV pangast laenu summas 33 000 eurot ja teha koguinvesteering summas kuni 45 000 eurot.
- LHV poolse pakkumise tingimused on: intressimäär: 3,50% (+ 6 kuu Euribor); lepingutasu: 165 EUR; laenu graafik: 5 aastane annuiteetgraafik 10 aastase graafiku põhjal [kuumakse: ca 327 EUR].
- LHV laenu tagatiseks seatakse hüpoteek kinnisvarale aadressil Aleviku põik 6, Jüri alevik (hüpoteegi summa on 1,3x laenusumma).

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Jüri Nutilaod 27.05.2022 General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine
lock iconUnique Document ID: a19caf77045bf3d2948add103882e665e76257fe
Timestamp Audit
May 12, 2022 4:52 pm EESTJüri Nutilaod 27.05.2022 General Assembly Electronic Voting / üldkoosoleku elektrooniline hääletamine Uploaded by Peeter Pärtel - investors@balticbusinessinvestments.com IP 85.253.176.226